להמשך מילוי השאלון ע"י נציג החברה

הגשת בקשה דיגיטלית
למשכנתא ב-10 דקות

הגשת בקשת משכנתא עבור משפחת
הופנה על ידי

פרטי לווים בהלוואה

פרטי לווה 1

האם תהיה רשום כאחד מבעלי הדירה
מצב משפחתי
האם את/ה תושב/ת חוץ
האם הנך בעל/ת אזרחות נוספת
האם את/ה איש/ת ציבור
האם יש לך קרבה למוכר הדירה
נכות המשפיעה על ביטוח חיים
דירה יחידה
האם נחתם חוזה
השכלה
סטטוס בעבודה
הכנסה חודשית נטו בשנה נוכחית
הערות
הכנסה חודשית נטו בשנה קודמת
הערות
הכנסה חודשית נטו לפני שנתיים
הערות
האם קיים ח-ן נוסף
האם חשבון הוגבל
האם חזרו ש'קים

פרטי לווה 2

האם תהיה רשום כאחד מבעלי הדירה
מצב משפחתי
האם את/ה תושב/ת חוץ
האם הנך בעל/ת אזרחות נוספת
האם את/ה איש/ת ציבור
האם יש לך קרבה למוכר הדירה
נכות המשפיעה על ביטוח חיים
דירה יחידה
האם נחתם חוזה
השכלה
סטטוס בעבודה
הכנסה חודשית נטו בשנה נוכחית
הערות
הכנסה חודשית נטו בשנה קודמת
הערות
הכנסה חודשית נטו לפני שנתיים
הערות
האם קיים ח-ן נוסף
האם חשבון הוגבל
האם חזרו ש'קים

פרטי לווה 3

האם תהיה רשום כאחד מבעלי הדירה
מצב משפחתי
האם את/ה תושב/ת חוץ
האם הנך בעל/ת אזרחות נוספת
האם את/ה איש/ת ציבור
האם יש לך קרבה למוכר הדירה
נכות המשפיעה על ביטוח חיים
דירה יחידה
האם נחתם חוזה
השכלה
סטטוס בעבודה
הכנסה חודשית נטו בשנה נוכחית
הערות
הכנסה חודשית נטו בשנה קודמת
הערות
הכנסה חודשית נטו לפני שנתיים
הערות
האם קיים ח-ן נוסף
האם חשבון הוגבל
האם חזרו ש'קים
תאריך הוראת קבע
הערות
האם קיימת משכנתא נוספת?
צפי לכספים עתידיים לטובת הקטנת/סילוק המשכנתא
הערות כלליות
מטרת המשכנתא
האם יש ממ"ד/מקלט
האם יש חניה
האם יש מרפסת שמש
האם יש גינה
האם יש מחסן
האם יש מעלית
האם יש ליווי בנקאי
האם התקבל היתר
הערות כלליות
* לאישור עקרוני תמהיל לביצוע ישלח בהמשך
הערות כלליות
תאריך
סכום
מקור התשלום:
תאריך
סכום
מקור התשלום:
תאריך
סכום
מקור התשלום:
תאריך
סכום
מקור התשלום:
תאריך
סכום
מקור התשלום:
תאריך
סכום
מקור התשלום:
תאריך
סכום
מקור התשלום:
סה"כ
האם המשכנתא מסלקת משכנתא של המוכר
האם המשכנתא כסף אחרון לאחר הון עצמי מלא
הערות כלליות
הערות כלליות

אנו הח"מ מאשרים כי הפרטים דלעיל נכונים , שלמים וברי תוקף וכן כי הנ"ל יוגשו בשמנו ע"י "עמית למשכנתא" לבנק, בנוסף הננו מאשרים את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר עמית למשכנתא בכתובת www.amithome.co.il .

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
הרינו להודיעך כי לשם בחינת בקשתך לקבלת אישור עקרוני לקבלת משכנתא ו/או לצורך חידוש תוקף האישור העקרוני שאושר לך (ככל שיאושר), הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי. לצורך קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר לגביך

מידע נוסף

  • תוקף ריביות המשכנתא 24 ימים מעת קבלת האישור, הריביות הסופיות תיכנסנה לתוקף בעת ביצוע המשכנתא בפועל ולא בעת החתימה על מסמכי המשכנתא בבנק.
  • עבור רכישה, כספי המשכנתא לא ישולמו לחשבון הלקוח אלא יועברו ישירות למוכר וישלימו את ההפרש בין עלות הדירה להון העצמי שכבר שולם.
  • בבניה עצמית כספי המשכנתא ישולמו ישירות לחשבון הלקוח וזאת בהתאם לשלבי הבניה
  • הצעת הריבית של הבנק מתייחסת לשווי הנכס כפי שנמסר ע"י הלקוח, במידה ושווי הנכס יפחת בהמשך בשל שמאות נמוכה יותר יהיה הבנק רשאי להעלות את ריביות המשכנתא וכל זאת בכפוף לחתימת הלקוח.
  • ברכישת דירה מקבלן כספי המשכנתא לא יממנו את תשלומי הצמדת תשומות הבניה אשר ימומנו מהון עצמי נוסף של הלקוח.
  • תוקף תעודת זכאות משרד השיכון עד שנה מיום החתימה על חוזה הרכישה.
  • הצעות הריבית מהבנקים מותנות בפתיחת חשבון עו"ש בבנק (אלא אם נאמר אחרת).
חתימה חתימה
במסירת פרטיי אני מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות