מדיניות פרטיות
 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, עמית למשכנתא – ליווי לחסכון (להלן: "עמית למשכנתא", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש באתר האינטרנט www.amithome.co.il, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו (יחד להלן: "האתר" ו/או "השירותים"). 
1.    מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי המידע המקוון שלנו ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע האישי ייאסף וישמש במסגרת לשירותים. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל ופרטי קשר אחרים.
2.    הסכם השימוש ו- EULA. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מהסכם השימוש של עמית למשכנתא, המפורסם בתנאי השימוש (להלן: "הסכם השימוש"). כל מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו, יישאו את המשמעות שניתנה להם בהסכם השימוש.
3.    הסכמה ושינוי     מדיניות הפרטיות. אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי     מתבצעת מרצונך החופשי. שימושך בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תכנס לשירותים ואל תשתמש בהם בכל אופן אחר. אנו שומרים על הזכות, על פי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר, והמשך שימושך בשירותים לאחר מכן משמעו כי הנך מקבל שינויים אלו.
4.    סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
4.1.    מסירת פרטים לצורך קבלת אישור עקרוני. על מנת להשתמש בשירות "אישור עקרוני בקליק" אשר זמין באתר, תידרש למסור לנו מידע הנדרש לצורך מתן השירות, כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, טלפון סלולרי, מספר ת.ז., ת. לידה, מספר ילדים, פרטים בדבר מקום עבודתך ונתוני הכנסה, בעיות בריאותיות ועוד, הכל כפי שיידרש מעת לעת לצורך הגשת בקשת האישור העקרוני. 
4.2.    פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל, הודעת SMS או ווטסאפ או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה מעת לעת באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך.
4.3.    פגישה אינטרנטית. ככל שתבקש לקיים פגישת ייעוץ אינטרנטית עם החברה, תתבקש למסור פרטים כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך. בנוסף, מידע אישי אשר יימסר על ידך במהלך הפגישה, ייאסף ויישמר אף הוא על ידינו.  
4.4.    קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
4.5.    עוגיות. במסגרת שירותינו, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. "עוגיה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP שצוינה קודם לכן על ידי משתמש. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגיה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.
4.6.    Google Analytics. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אנו משתמשים במידע המתקבל ^Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Googles Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן בשירות, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics, המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-outBrowser Add-on, הנמצא    בכתובת ./https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5.    כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים
אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כנזכר לעיל, בדרכים הבאות:
5.1.    על מנת להעניק לך את השירותים המבוקשים. 
5.2.    על מנת להפעיל ולשפר את האתר שלנו ואת השירותים הנכללים בהם ולצורך פיתוח שירותים חדשים.
5.3.    על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים ובנוגע לשירותים מסוימים לגביהם פנית אלינו.
5.4.    אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא״ל הייחודית שלך או במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת לשלוח לך תכתובות הקשורות לשירותים, מידע לגבי בעיות טכניות בשירות והודעות אבטחה, על מנת לשלוח לך עדכונים ופרסומיים שיווקיים הנוגעים לעמית למשכנתא ו/או למוצרים הניתנים על ידה ו/או השירותים, זאת בכל אמצעי לרבות באמצעות דוא"ל וסמס. 
5.5.    על מנת להעניק לך חווית משתמש עקבית ואישית יותר במסגרת התקשורת ביננו ובמסגרת השימוש בשירותינו, אנו רשאים להוסיף למידע הנאסף על ידינו על פי מדיניות פרטיות זו, מידע שנתקבל מחברות קשורות שלנו (להלן: "קבוצת עמית למשכנתא") לצורך ו/או בקשר עם אספקת שירותים מסוימים.
6.    אופן שיתוף המידע האישי על ידינו
אנו עשויים לשתף מידע אישי במקרים הבאים:
6.1.    אנו עשויים לשתף מידע אישי עם חברות בקבוצות עמית למשכנתא, על מנת שתוכלנה לסייע לנו בעיבוד המידע האישי ובמתן השירותים, וכן על מנת שאלו יוכלו להציע לך שירותים אשר עשויים לעניין אותך.
6.2.    אנו עשויים לשתף מידע אישי עם מתני שירות צד ג' ושותפים, על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים. 
6.3.    אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר בבעיות הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של עמית למשכנתא, משתמשים או הציבור, כנדרש או כמותר על פי חוק.
7.    שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש בשירותים. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.
8.    אבטחה. אם שמים דגש על אבטחת המידע האישי. אם פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון מנהליים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי, לרבות באמצעות הצפנת נתונים. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב-100%. לפיכך, אף שאם שואפים ליישם אמצעים מקובלים לצורך הגנת המידע האישי שלך, אינם יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו המלאים. 
9.    הסרה. תוכל לבחור שלא לקבל מאיתנו הודעות דוא״ל פרסומיות באמצעות לחיצה על קישור הסרה המופיע בתחתית כל הודעת דוא״ל פרסומית הנשלחת על ידינו. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאיתנו את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, נוכל לשלוח לך תגובה לכל בקשת "צרו קשר".
10.    זכות עיון. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 
11.    מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה שחברתנו תירכש על ידי- או תמוזג עם- חברת צד ג', או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אם שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי לצד שלישי בקשר עם אירועים כאמור.
12.    התחייבות. אם מחויבים להגן על פרטיותך. הגנת פרטיות מקוונת הנה תחום מתפתח, ואנו מפתחים את שירותם ללא הרף על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות. בכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של עמית למשכנתא, או בנוגע למידע האישי שלך המאוחסן על ידינו והמשמש אותנו, נא פנה אלינו לכתובת ofer@amithome.co.il 

עודכן לאחרונה: אפריל 2020