בטוחה

נכס המשועבד לטובת הבנק. במקרה שהלווה אינו מסוגל לעמוד בתשלומי המשכנתא, הנכס ימומש לצורך פירעון החוב. במקרה והנכס אינו מספיק לכיסוי החוב, יוכל הבנק להמשיך בצעדי גבייה נגד הלווה, עד להשבת מלוא החוב. על פי מחקרים של משרד הבינוי והשיכון כ-50,000 משקי בית נתונים בפיגור בתשלומי המשכנתא, כ-11,000 משקי בית מוגדרים כחדלי פירעון וכ-1500 משפחות מפונות מבתיהן, כדי שהבנק יוכל לממש את הבטוחה.