ביטוח חיים, וביטוח נכס

על מנת להעניק לכם משכנתא הבנק ידרוש ביטוח חיים ללווה וכן ביטוח לנכס המשועבד. המוטב בשני המקרים יהיה הבנק.