מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

5. הפריים

ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל + 1.5% .
בהלוואת משכנתא הריבית במסלול זה תוגדר כ- פריים פחות מרווח קבוע.
לאורך תקופת המשכנתא הריבית תשתנה בהתאם לריבית בנק ישראל ואילו
המרווח המופחת יישאר קבוע, קרן ההלוואה במסלול הפריים אינה צמודה למדד.

 

 

להסבר מפורט לחץ

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא