מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

6. לוח סילוקין שפיצר

בלוח שפיצר התשלום החודשי בגין הקרן והריבית קבוע (למעט השפעת מדד) כאשר לאורך השנים התשלום בעבור הקרן עולה בעוד התשלום
בגין הריבית יורד. כאשר המסלול צמוד למדד ההחזר החודשי יעלה בעקבות השפעת המדד כאשר לאורך השנים מרכיב הקרן בתשלום החודשי
יעלה ומרכיב הריבית יקטן.

 

להסבר מפורט לחץ

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא