מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

7. לוח סילוקין קרן שווה

בלוח קרן שווה התשלום החודשי בגין הקרן קבוע, מכיוון שהקרן יורדת עם השנים אזי מרכיב הריבית יורד גם כן ולאורך השנים
ההחזר החודשי הכולל יורד.

להסבר מפורט לחץ

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא