מסלולים

כיום, קיימים כ-20 מסלולי משכנתא שונים כאשר העיקריים הינם:

9. מנגנון הריבית המשתנה

על מנת שהבנק לא יעלה את הריבית על פי רצונו שינוי הריבית יקבע בהתאם לעוגן החיצוני אשר אינו
נשלט ע"י הבנק.

להסבר מפורט לחץ

1. ריבית משתנה צמודה למדד
2. ריבית משתנה שאינה צמודה למדד
3. ריבית קבועה צמודה למדד
4. ריבית קבועה שאינה צמודה למדד
5. הפריים
6. לוח סילוקין שפיצר
7. לוח סילוקין קרן שווה
8. מדד המחירים לצרכן
9. מנגנון הריבית המשתנה
10. ריביות המשכנתא